OBRANNÉ STAVBY STŘEDOVĚKÝCH ÁZERBÁJDŽÁNSKÝCH MĚST

Středověké zdi Bejlaganu. Autor grafické rekonstrukce S. Gruzděv

Ázerbájdžán je zemí, kde urbanizační proces ve značné míře determinoval zvláštnosti kulturního rozvoje, konkrétně ve středověku. V období středověku došlo v Ázerbájdžánu ke zrychlení a šíření urbanizačního procesu, města rostla nejen co do počtu obyvatel, ale rozvíjela se i díky kvalitativním změnám. Důležitým atributem městských sídel středověkého Ázerbájdžánu byly obranné hradby. Místní stavitelé budovali opevňovací objekty, které spolehlivě odolávaly soustředěným útokům, vrhacím zařízením a bořicím strojům, a to jak při prudké zteči, tak i při dlouhodobém obléhání. Obrana měst se postupně zařadila mezi rozhodující urbanistické činitele (Ahmedov, 1985, str. 27; Dostijev T. M., 2003, str. 83). Všechna města měla dokonalý systém opevnění, přičemž mimořádný význam byl přikládán obraně městské pevnosti (citadely) a šachristánu, což byla část města nacházející se uvnitř opevnění, obrannými hradbami bylo často chráněno i předměstí (rabad), kde žili obchodníci a řemeslníci. Dlužno podotknout, že ázerbájdžánská města, stejně jako všude ve východních muslimských zemích, měla trojúrovňovou strukturu – městskou pevnost (tzv. ičgala, naryngala), vlastní město (tzv. šachristán) a předměstí (tzv. rabad). Utváření každé z těchto částí bylo podmíněno vojensko-administrativními, obchodními, řemeslnickými, kulturně-ideologickými a dalšími funkcemi.

Během archeologických průzkumů bylo objeveno velké množství dokladových materiálů, které umožnily odhalit obecné i neobvyklé rysy opevňovacích objektů středověkých ázerbájdžánských měst. V rovinatých regionech mělo městské opevnění obvykle půdorys ve tvaru čtyřúhelníku. Toto uspořádání měla města Gjandža, Šamkir, Bejlagan a Ardabil (Ardebil), která se v rovinatém terénu rozšiřovala do všech stran. V této souvislosti je pozoruhodný obranný systém staré Gjandži. Město bylo chráněno třemi pásy hradeb, které svědčí o vysokém stupni jeho rozvoje v 10.-12. století. Levobřežní část města byla obehnána opevněním, jehož půdorys měl podobu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 600 x 750 m. Pravobřežní část Gjandži byla chráněna dvěma téměř souběžně jdoucími hradbami. Vzdálenost mezi nimi se pohybuje od 100 do 200 m. Vnitřní hradba o rozměrech 600 x 420 m je staršího data, její půdorys má tvar čtverce, jehož rohy jsou orientovány podle světových stran. Druhá hradba pravobřežní části města má také tvar čtverce o rozměrech 860 x 860 m. Pozůstatky další hradby byly zjištěny ve vzdálenosti 150 m od východní hradby druhé pevnosti. Obě části města byly mezi sebou propojeny třemi velkými obloukovými mosty (Džafarzade, 1949, str. 22-27).

Poměrně dobře jsou prozkoumány opevňovací objekty, především pak hradby pevnosti města Šamkir. Jsou zde zcela viditelné kontury hradeb šachristánu (vnitřního města) a městské brány. Městská pevnost Šamkiru měla půdorys ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. V rozvalinách lze také najít místa, kde stály věže. Při provádění archeologických vykopávek na hradišti Šamkir byly objeveny linie obranného systému, který fungoval v různých obdobích. Zjistilo se, že v 8.-10. století bylo město obehnáno hradbou z říčních oblázků a nepálených cihel. Spodní řady zdiva byly obloženy oblázky spojenými maltou, horní část byla vybudována z nepálených cihel.

V 11. století byly vybudovány souběžně jdoucí obranné hradby. Obě hradby byly postaveny z kombinovaného zdiva, které je charakteristické pro arranskou architektonickou školu. Vzdálenost mezi nimi dosahuje až 10 m. Vnější hradba se rozkládala podél staré hradby. Tato hradba se u věže č. 4 otáčí směrem na severozápad. Odkrytá část vnější hradby je dlouhá více než 80 m, široká 3,8 m.

Brána města Gabaly
Brána města Gabaly
Zbytky jedné z pevností v Nachičevanu
Zbytky jedné z pevností v Nachičevanu

Souběžná vnitřní obranná hradba Šamkiru byla prozkoumána v délce 27,5 m. Brána, která se nacházela na jižní straně, byla chráněna dvěma palebnými věžemi. Jižní věž je hodně poničená. Obě věže byly perfektně obloženy bílými kameny místního původu. Věže jsou od sebe vzdáleny 4-4,1 m.

Městská pevnost se nachází ve východní části hradiště, na levém břehu řeky Šamkirčaj. Má obdélníkový půdorys, táhne se od jihu k severu a zabírá plochu okolo 1 ha. Východní, severní a jižní hradby městské pevnosti byly odkryty a prozkoumány až po samé základy. Hradba, která se zde dochovala, je vysoká 5,5-7,6 m a její šířka přesahuje 3,5 m. Východní hradba městské pevnosti je opevněna rohovými věžemi, obdélníkovými opěrnými pilíři a středovou věží. Vykopávkami bylo zjištěno, že základy hradby městské pevnosti se odlišovaly podle tvaru terénu a charakteru podkladu. Jestliže tedy severovýchodní hradby mají mohutné základy a spodní část a mají charakter dvoustupňového monolitu, pak toho v případě ústřední věže díky velmi pevnému podkladu nebylo zapotřebí. Po vyrovnání terénních rozdílů pomocí malty, která připomíná beton o tloušťce 8-10 cm, byly položeny vrstvy zdiva hradeb.

K severovýchodní věži městské pevnosti přiléhá vnější hradba a věž šachristánu (vnitřního města), a to paralelně s hradbou a věží městské pevnosti. Hradby jsou od sebe vzdáleny 4-4,3 m (Dostijev, 2012; 2012a).

Obranné hradby města Bejlaganu měly také tvar čtyřúhelníku s orientací rohů podle světových stran. Plocha šachristánu obehnaného hradbami měla rozlohu kolem 40 ha. Hradby Bejlaganu byly původně vybudovány z velkých nepálených cihel a dosahovaly šíře 6 m. Tyto hradby byly zničeny na konci 8. století. Ve druhé polovině 9. století byly hradby obnoveny a tehdy současně s nepálenými cihlami byly použity také vrstvy zdiva z udusané hlíny o síle až jeden metr. V 11.-12. století byly hradby Bejlaganu z nepálených cihel a udusané hlíny zpevněny dvojitým oplášťováním z pečlivě poskládaných pálených cihel, díky čemuž celková tloušťka městské hradby dosáhla 8 m (Əhmədov, 1979, str. 22, 44-45).

V podhorských a horských regionech role terénu v dispozici městských hradeb nabývá značně na významu. Z tohoto hlediska si zasluhuje pozornost topografie měst Derbend, Baku, Šamachy, Gabala, Kiran. Architekti, kteří postavili hradby Derbendu, skvěle využili ojedinělý profil terénu. Hradby se opírají svým západním koncem o hornatý terén a na východě končí v moři. Na úzkém pobřežním pásu tak fungují jako neproniknutelná překážka. Na západě jsou hradby uzavřeny citadelou, jejíž půdorys má tvar nepravidelného obdélníku. Vzdálenost mezi hradbami nedaleko městské pevnosti dosahuje asi 350 m, v dolní části u pobřeží dosahuje 365 m. Severní hradba, proti které byly častěji vedeny útoky, je postavena mnohem důkladněji. Ohromuje svojí mohutností a velkolepostí a do dnešní doby se zachovala poměrně dobře. Obranné hradby Derbendu jsou vybudovány z kamenných desek o rozměrech 90-105 x 67-70 x 25- 30 cm poskládaných ve dvou řadách a tvořících vnější a vnitřní plochu hradeb, prostor mezi nimi byl vyplněn lomovým kamenem. Vnější obkladové desky jsou k sobě pečlivě slícovány. Tloušťka hradeb se pohybuje od 2,3 m do 3,8 m, zachovaná část hradeb dosahuje výšky 10-12 m, místy až 1520 m. (Kudrjavcev, 1982, str. 100-104).

Východní zeď městské pevnosti v Šamkiru
Východní zeď městské pevnosti v Šamkiru

Půdorys města Gabaly, které obtékají horské řeky, má tvar trojúhelníku. Umělý příkop rozděluje území hradiště na dvě části – Selbir a Galu. Celková délka hradeb dosahuje v Gale 1600 m, v Selbiru 1400 m. Poměrně dobře se zachovaly zbytky jižní hradby Galy s věžemi střežícími bránu. Brána byla široká 4,8 m.

Topografie města Kiranu (Kiran, Charabagilan – středověké město rozkládající se blízko současného města Ordubad) rovněž nabízí maximální využití přírodních překážek při budování opevňovacích objektů. Městská pevnost stála na vrcholku hory, o něco níž na pahorcích se nacházely městské čtvrti, tj. šachristán. Na úbočích  pahorků za hranicemi městských hradeb se rozkládalo předměstí zvané rabad. Všechny tři části města byly obklopeny mohutnými obrannými hradbami. Městská pevnost rozkládající se na přirozeně zpevněném terénu byla obehnána mohutnou neproniknutelnou obrannou hradbou doplněnou věžemi. Z obranných hradeb města se poměrně dobře zachovala východní hradba o délce 540 m. Je opevněna šesti věžemi, z nichž jedna je šestihranná, ostatní mají okrouhlý půdorys (Ibrahimov, 2000, str. 35-37).

Zvláštností městského opevnění zkoumaného období je zesílení hradeb a vybudování okrouhlých a půlkruhových věží místo dřívějších, které měly čtyřúhelníkový a čtvercový půdorys. Tato změna souvisela se vznikem nových způsobů obléhací techniky (Mamedov, 1997, str. 171). Věže byly postaveny v přesně určených rozestupech. Například v Bejlaganu a Gjandže jsou věže umístěny každých 40-50 m, v Šamkiru jsou rozmístěny poměrně těsně u sebe. V málo bezpečných částech hradeb jsou rozmístěny hustěji. Například v Derbendu je 46 věží ze 73 umístěno v severní hradbě, proti které byly vedeny útoky častěji. K opevňování hradeb se používaly také opěrné pilíře obdélníkového nebo čtvercového půdorysu, což dokládají archeologické vykopávky v Šamachu a Šamkiru. Pro dosažení vyšší odolnosti a mohutnosti pevnosti v Šamachu byly k hradbám ve vzdálenosti asi 3,5 m od sebe přistavěny opěrné pilíře čtvercového půdorysu o stranách 2x2 m (Džiddi, 1981, str. 42). Hradby městské pevnosti Šamkiru byly opevněny opěrnými pilíři obdélníkového půdorysu dlouhými až 15 m a širokými více než 2 m.

Archeologické vykopávky v Gabála
Archeologické vykopávky v Gabála

Mimořádně velký význam se přikládal městské bráně, která představovala nejzranitelněji prvek obranného systému města. Pro dosažení co nejlepší spolehlivosti brány byly po jejích stranách budovány dvojice věží s palebnými střílnami v několika patrech nad sebou, ochozem umístěným nad branou pro snadnější palbu a vylévání hořlavých směsí (Mamedov, 1998, str. 173). Městská brána měla nejen vojenský a obranný účel, ale vyznačovala se i bohatou uměleckou výzdobou, která oživovala přísnou celistvost obranných objektů a jejich hrozivou jednotvárnou fasádu. V této souvislosti si zaslouží pozornost brána v jižní hradbě Derbendu – Orta-kapy. Vnější prostor brány mezi věžemi je vyplněn okrasnou zdí s jedním velkým a dvěma malými lomenými oblouky opírajícími se o sloupy válcovitého tvaru. Po stranách brány Gyrchlar-kapy stály sochy lvů (Kudrjavcev, 1982, str. 104-105). S velkým uměleckým vkusem bylo vyzdobeno cihlové opláštění věží městské brány v Bejlaganu. Řady dočervena vypálených cihel, linie růžovo-bílé vápenné malty a efekty šerosvitu vznikající při průchodu světla oválnými žlábky speciálně zhotovenými mezi cihlami dodávaly městské bráně a věžím slavnostní vzhled (Ahmedov, 1986, str. 14).

Hradby městské pevnosti a šachristánu města Šamkiru vybudované z kombinovaného zdiva se poměrně dobře zachovaly. Toto zdivo je tvořeno střídavě řadami pálených cihel, říčních oblázků a přitesaného bílého kamene místního původu. Je třeba poznamenat, že město Šamkir bylo jedním z center architektonické školy Arranu. Charakteristickou zvláštností architektury a slohu této školy je polychromované kombinované zdivo. Zdivo hradeb městské pevnosti se hodně podobá zdivu gjandžské pevnosti, má však zároveň svoje místní rysy (Avalov, 1980, str. 70-89).

Do komplexu městských obranných systémů patří také příkopy obklopující hradby zvenčí. Hradby Gjandži byly obehnány příkopem hlubokým tři metry a širokým osm metrů (Kerimov, 1998, str. 52). Hradby Bejlaganu obklopoval příkop široký 10-30 m a hluboký 1-2 m (Əhmədov, 1979, str. 22). Hluboké a široké příkopy obklopující hradby zvyšovali obrannou sílu měst.

Hradby městské pevnosti v Derbentu
Hradby městské pevnosti v Derbentu
Hradby městské pevnosti v Derbentu
Hradby městské pevnosti v Derbentu

Opevňovací objekty ázerbájdžánských měst měly mnoho společných rysů s obrannými objekty v zemích muslimského Východu, měly však svoje specifické zvláštnosti. Je třeba podotknout, že Ázerbájdžán dal světu významnou plejádu vojenských architektů, k nimž patřili Abd al-Madžid Ibn Masud, Mahmud Ibn Sad, Šejchzade Habibullah Ibn Šejch Mahmud Gandži.

Literatura

1. Dostiyev T.M. Orta əsr Şəmkir şəhərinin arxeoloji tədqiqi və Azərbaycanın şəhər mədəniyyətinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. // Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s.262-292.

2. Dostiyev T.M. Orta əsr Şəmkir şəhərinin arxeoloji tədqiqi: nəticələr və perspektivlər. // AMEA həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi Simpoziumun materialları. Bakı, 7-8 may 2012-ci il. Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı. Bakı, 2012, с. 257-260.

3. Əhmədov Q.M. Orta əsr Beyləqan şəhəri. Bakı, 1979.

4. Авалов Э. К воссозданию градостроительной структуры средневекового Шамкура. // Известия АН Азербайджанской ССР, сер. ЛЯИ, 1980, № 4.

5. Ахмедов Г.М. Города и городская культура в средневековом Азербайджане. // Тезисы докладов всесоюзной археологической конференции. Баку, 1985.

6. Ахмедов Г.М. Средневековый город Байлакан. Баку, 1986.

7. Джафарзаде И.М. Историко-археологический очерк Старой Гянджи. Баку, 1949.

8. Джидди Г.А. Средневековый город Шемаха IXXVII вв. Баку, 1981.

9. Достиев Т.М. Основные итоги археологического изучения средневековых городов Азербайджана. //Вестник Бакинского Университета, 2003, №3, с.83-88.

10. Ибрагимов Б.И. Средневековый город Киран. Баку-Москва, 2000.

11. Керимов В.И. Оборонительные сооружения Азербайджана. Баку, 1998.

12. Кудрявцев А.А. Древний Дербент. Москва, 1982.

13. Мамедов С.Г. История войн и военного искусства Азербайджана. Баку, 1997.